"Firma MUJI, za?o?ona w Japonii w 1980 roku, oferuje szeroki wybór dobrej jako?ci produktów, w tym artyku?y gospodarstwa domowego, odzie? i ?ywno??.
Mujirushi Ryohin - MUJI w j?zyku japońskim t?umaczy si? jako: ?niemarkowe p

Firma MUJI opiera swoj? dzia?alno?? na trzech podstawowych zasadach, które pozostaj? bez zmian od chwili jej za?o?enia:

1. Dobór materia?ów
2. Usprawnienie procesów
3. Uproszczenie designu opakowań

"Produkty MUJI przychodz? na ?wiat w wyniku skrajnie racjonalnego procesu produkcyjnego, cechuje je kompaktowo??, nie maj? jednak cech stylu minimalistycznego.
Oznacza to, ?e s? jak puste naczynia. Zastosowanie podej?cia ?prostoty” i ?pustego naczynia” pozwala na uzyskanie cech najwy?szej uniwersalno?ci, trafiaj?cych w odczucia i my?li wszystkich ludzi."

Firma MUJI zosta?a za?o?ona w roku 1980. U podstaw jej za?o?enia tkwi?a gruntowna racjonalizacja procesu produkcji, zmierzaj?ca do tworzenia prostych, tanich i dobrych jako?ciowo produktów. Dokonali?my mianowicie ponownej analizy naszych wyrobów ze zwróceniem uwagi na nast?puj?ce trzy aspekty: dobór materia?ów, proces kontroli i uproszczenie opakowania. Na przyk?ad: je?li pominiemy proces wybielania miazgi papierowej, uzyskany z niej papier b?dzie mia? jasnobe?owy kolor. Firma MUJI stosuje ten papier w produkowanych przez siebie opakowaniach i etykietach. W rezultacie, powstaj?ce materia?y cechuj? si? niepowtarzan? czysto?ci? i ?wie?o?ci?. W zauwa?alnym przeciwieństwie do nadmiernie upi?kszanych produktów, którymi zalany jest rynek, towary firmy MUJI zdoby?y wielkie uznanie i wstrz?sn??y nie tylko Japoni?, ale tak?e ca?ym ?wiatem.

To dlatego, ?e nie tworzymy swoich przedmiotów w celu wywo?ania reakcji opartych o silne przyci?ganie do produktu: ?To jest to, czego naprawd? chc?” lub ?Musz? to mie?”. Celem MUJI jest oferowanie klientom racjonalnego zadowolenia, nie wyra?anego s?owami: ?To jest to, czego naprawd? chc?”, lecz: ?To mi wystarczy”. Wyra?enie: ?To jest to, czego naprawd? chc?” dowodzi obecno?ci u mówi?cego pewnego poziomu egoizmu i dysharmonii, podczas gdy wyra?enie ?To mi wystarczy” odzwierciedla proces pojednawczego rozumowania. W rzeczywisto?ci, wyra?enie to mo?e nawet zawiera? w sobie rezygnacj? i odrobin? niezadowolenia. Celem firmy MUJI jest odsuni?cie tego w?a?nie lekkiego niezadowolenia i podniesienie poziomu wymowy wyra?enia ?To mi wystarczy”, do znaczenia przepe?nionego jasno?ci?, precyzj? i pewno?ci? siebie.

Produkty MUJI przychodz? na ?wiat w wyniku skrajnie racjonalnego procesu produkcyjnego, cechuje je kompaktowo??, nie maj? jednak cech stylu minimalistycznego. Oznacza to, ?e s? jak puste naczynia. Zastosowanie podej?cia ?prostoty” i ?pustego naczynia” pozwala na uzyskanie cech najwy?szej uniwersalno?ci, trafiaj?cych w odczucia i my?li wszystkich ludzi. Zostali?my uznani za twórców produktów ?skierowanych na oszcz?dno?? zasobów”, ?tanich”, ?prostych”, ?anonimowych” i ?zorientowanych na natur?”. Bez umieszczania nieproporcjonalnego nacisku na jak?kolwiek z tych ocen, firma MUJI zamierza wciela? w ?ycie je wszystkie.

Firma posiada ponad 700 sklepów na ca?ym ?wiecie, oferuj?cych ponad 7 000 przedmiotów, pocz?wszy od ubrań i artyku?ów wyposa?enia wn?trz, do produktów ?ywno?ciowych, a nawet domów. Jednak podstawa naszej ideologii nie zmieni?a si? od dnia naszego powstania; jak kompas, który wskazuje pó?noc, nadal kierujemy nasz? uwag? na prostot? i uniwersalno?? ?ycia codziennego.

黑粗硬大欧美在线视频-黑粗硬大超爽视频